Menaxher Departamenti

Pozicioni: Menaxher Departamenti
Departamenti: i Mishit
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Menaxheri i Departamentit ka përgjegjësinë të menaxhojë të gjithë punën operacionale duke rritur efikasitetin dhe efiçensën e të gjitha proceseve ditore sipas rregullave dhe politikave të kompanisë, etj.
Lexoni njoftimin e plotë