Supervizor Departamenti

Pozicioni: Supervizor Departamenti
Departamenti:i Tekstileve
Vendodhja:Tiranë, TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Roli i Supervizorit të Departamentit është të asistojë dhe ndihmojë Menaxherin e Departamentit në të gjitha proceset ditore të punës;Njeh shumë mirë dhe zbaton në mënyrë strikte të gjitha procedurat dhe rregullat e brendshme të kompanisë përsa i përket produkteve, higjienës, standarteve të punës, etj.
Lexoni njoftimin e plotë