Dizajner


Departamenti:i Marketingu
Vendodhja:Zyra Qëndrore

Të ndjekë komunikimet e ndryshme të kompanisë në median online; - Të krijojë dhe përshtasë imazhe të ndryshme sipas kërkesave; - Të ndjekë planin e komunikimit duke e përkthyer në imazhe cilësore; - Të punojë shpejt duke ruajtur cilësinë e komunikimit; - Të njohë biznesin dhe të dijë të ndërthure konceptet e fushatave në vizuale; - Të ketë dëshire të ndjekë trendet e fundit që ndodhin në komunikimin online.


Lexoni njoftimin e plotë