Menaxher Mirëmbajtje

Pozicioni:Menaxher Mirëmbajtje
Departamenti:Teknik
Vendodhja: Tiranë
Në bazë të informacionit të marrë nga dyqanet, bën shpërndarjen e detyrave dhe të punëve që duhen ndjekur, kontrollon kryerjen e instalimeve, riparime dhe mirëmbajtje elektrike, sistemeve hidraulike në të gjitha dyqanet.
Lexoni njoftimin e plotë