Menaxher Departamenti

Pozicioni: Menaxher Departamenti
Departamenti: i Mishit
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Menaxheri i Departamentit ka përgjegjësinë të menaxhojë të gjithë punën operacionale duke rritur efikasitetin dhe efiçensën e të gjitha proceseve ditore sipas rregullave dhe politikave të kompanisë, etj.
Lexoni njoftimin e plotë

Asistent Menaxher i Dyqanit

Pozicioni: Asistent Menaxher i Dyqanit
Departamenti: Operacional
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Asistent Menaxheri i Dyqanit mbështet dhe ndihmon Menaxherin e Dyqanit në organizimin e të gjitha punëve në dyqan, sipas politikës së kompanisë;
Përgjegjësia kryesore e tij është ndjekja e përditshme e punëve me qëllim drejtimin optimal të dyqanit.
Lexoni njoftimin e plotë

Asistent ne Departamentin Komercial

Pozicioni: Asistent në Departamentin Komercial
Departmenti: Komercial
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Asiston në të gjitha aktivitetet e përditshme të departamentit përkatës për të siguruar nëse funksionon me efikasitet maksimal dhe në përputhje me standardet dhe proçedurat e departamentit;
Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Departamenti

Pozicioni: Supervizor Departamenti
Departamenti:  i te Freskëtave
Vendodhja:  TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Roli i Supervizorit të Departamentit është të asistojë dhe ndihmojë Menaxherin e Departamentit në të gjitha proceset ditore të punës;
Njeh shumë mirë dhe zbaton në mënyrë strikte të gjitha procedurat dhe rregullat e brendshme të kompanisë përsa i përket produkteve, higjienës, standarteve të punës, etj.

Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Magazine

Pozicioni: Supervizor Magazine
Departamenti: i Magazinimit
Vendodhja: TEG
Përmbledhja e Pozicionit: Të kontrollojë procesin e marrjes në dorëzim të produkteve dhe faturave shoqëruese sipas procedurave dhe standarteve të kompanisë;
Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Sigurie

Pozicioni: Supervizor Sigurie
Departamenti: i Sigurisë
Vendodhja: Tiranë
Përmbledhja e Pozicionit: Siguron një mjedis të qetë dhe të sigurtë për konsumatorët dhe punonjësit; Kontrollon dhe monitoron ambjentet (zyra, magazina dhe sallat e shitjes) dhe lëvizjet e stafit dhe konsumatorëve në ambjentet e dyqanit;
Lexoni njoftimin e plotë