Spar Albania ka përfunduar me sukses trajnimin “ Aftësi Drejtuese” të krijuar për Drejtuesit e Departamenteve, Menaxherëve dhe Asistent Menaxherëve të cdo njësie .

Qëllimi i trajnimit është pajisja me njohuritë, aftësitë dhe mjetet e nevojshme për të udhëhequr ekipe me nivele të larta performance .
Objektivat e trajnimit ishin :
✓ Bindja mbi rëndësinë jetike të sjelljes dhe komunikimit
✓ Rritja e aftësive drejtuese dhe do të ndiheni më të motivuar ndaj rolit të tuaj;
✓ Strukturimi dhe organizimi i punës. Trajnimi u bazua në eksperiencat e pjesëmarrësve, krijoi dinamika si dhe nxiti kreatvitetin e tyre.
Spar Albania,do të vazhdojë të organizojë trajnime për të gjitha nivelet e punonjësve, duke ofruar kështu një mundësi unike për zhvillimin profesional gjatë karrierës së tyre .Spar ka nisur sezonin e trajnimeve intensive për “Shërbim Klienti”.

Prej muajit Prill , Spar ka nisur sezonin e trajnimeve intensive për “Shërbim Klienti”.
Qëllimi i trajnimit është të përmirësojmë shërbimin e klientit dhe të jemi Lider në treg për shërbim klienti.
Punonjësit trajnohen si të menaxhojnë situatat me klientë të vështirë, si të ndihen pozitiv dhe ta percjellin atë te klientët, të fitojnë besimin dhe dashamirësinë nga klienti etj.
Paralelisht vijojnë trajnimet “HACCP dhe Siguria Ushqimore” qëllimi i së cilit është informimi i punonjësve mbi hapat efektive në zbatimin e procedurave që përfshin çdo proces pune.
Në këtë mënyrë punonjësit do të venë në zbatim në punën e tyre të përditshme njohuritë e fituara nga trajnimi, duke ndjekur me përpikmëri 7 Parimet e HACCP.Zhvillimi dhe trajnimi

SPAR Albania është e orientuar drejt zhvillimit të vazhdueshëm të secilit individ të kompanisë dhe siguron shumë shpejt staf funksional me aftësi, njohuri, kompetenca të duhura. Për këtë arsye SPAR Albania ofron jo vetëm një Program të plotë Orientimi por dhe një varg trajnimesh sme mundësi për të mësuar mbi tema nga më të mdryshmet si udhëheqja, menaxhimi, komunikimi dhe aftësitë operacionale në HACCP, Produktet e Fresh, shërbimi ndaj klientit, etj.

Disa nga qëllimet e trajnimit konsistojnë në:

    • Siguron zhvillimin e stafit në mënyrë të vazhdueshme duke rritur njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e punonjësve për të përmbushur nevojat e tanishme dhe të ardhshme të departamenteve të tyre dhe të kompanisë;
    • Rrjedhimisht transformon trajnimet në një mjet për përmirësimin e rezultateve të kompanisë;
    • Krijon brenda kompanisë një procedure të trajnimit dhe zhvillimit të drejtë të punonjësve;
    • Ndihmon në zbatimin e politikës së zhvillimit të karrierës, në tërheqjen dhe mbajtjen e punonjësve me aftësi të larta dhe potencialë për zhvillim.