Menaxher Dyqani


Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë

Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.


Lexoni njoftimin e plotë

Dizajner


Departamenti:i Marketingu
Vendodhja:Zyra Qëndrore

Të ndjekë komunikimet e ndryshme të kompanisë në median online; - Të krijojë dhe përshtasë imazhe të ndryshme sipas kërkesave; - Të ndjekë planin e komunikimit duke e përkthyer në imazhe cilësore; - Të punojë shpejt duke ruajtur cilësinë e komunikimit; - Të njohë biznesin dhe të dijë të ndërthure konceptet e fushatave në vizuale; - Të ketë dëshire të ndjekë trendet e fundit që ndodhin në komunikimin online.


Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Dyqani


Departamenti:Operacional
Vendodhja:Tiranë

Të sigurojë nëpërmjet menaxhimit të kostove direkte përfitueshmëri pozitive të dyqanit. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dyqanit, cash-it, blerjet, shërbimin ndaj klientit, etj.


Lexoni njoftimin e plotë

Supervizor Logjistike


Departamenti:i Logjistikës
Vendodhja:Tiranë

- Mbajtja e shpenzimeve të logjistikës (nr. i paletave stock in/out bound dhe rruget) në vlerat e përcaktuara sipas buxhetit;

- Optimizimi i stokut të TLP-së për të siguruar furnizmin e marketeve; - Ndjekja e procesit të bërjes së porosisë për produktet PL, sigurimi i stokut optimal VS shitjeve, ndjekja e skadencave të tyre;

- Ndjekja e procedurave të zhdoganimit që nga porosia tek furnitori e deri në hyrjen në magazinë dhe shpërndarjen e tyre në destinacionet përkatëse;

- Mbajtja e stokut në nivele optimale bazuar në strategjinë ose parametrat e stokut të përcaktuara nga kompania;

- Menaxhimi i nivelit të stokut dhe sasisë së produkteve të porositura tek furnitorët duke u siguruar që porositë të realizohen bazuar në nivelin aktual të stokut dhe duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me Departamentin e Blerjeve;

- Mbajtja e kontakteve me furnitorët në lidhje me dokumentacionin që këta të fundit duhet të disponojnë për të gjitha produktet në qarkullim;

- Përpilimi i raporteve ditore mbi produktet që janë gjendje në magazinë; - Përgatitja e raportit mbi nivelin e stokut dhe analiza e koeficientit të turnoverit;

- Analizimi i porosive që vijnë nga dyqanet dhe bën sygjerimet e nevojshme duke patur parasysh parametrat e stokut (minimal, optimal dhe maksimal)

- Përgjegjës për qarkullimin e stokut bazuar në kërkesat e Departamentit të Blerjeve; - Implementimi i termave të paracaktuara, prokurimi i sasisë së stokut të kërkuar në cdo kohë në mënyrë që të plotësojë kërkesat e dyqanit dhe konsumatorëve;

- Ndjekja dhe analizimi i qarkullimit te produkteve me afat të shkurtër skadence dhe procedurat e menaxhimit të tyre;


Lexoni njoftimin e plotë

Koordinator Blerje


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Zyra Qendrore
Të asistojë departamentin komercial në proceset ditore. Të koordinojë fluksin e informacionit brenda departamentit dhe me departamentet e tjera të kompanisë.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher Kategorie (Fresh)


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Tiranë
Të kryejë, të gjejë dhe aplikojë strategji për kategorinë përkatëse ku është përgjegjës; Të arrijë dhe të përfitojë kosto optimale nëpërmjet negociatave efektive me furnitorë të ndryshëm si dhe të identifikojë mënyrën më të mirë për kostot më efikase; Ky pozicion kërkon nga personi që të sigurojë se kompania do të ketë produktin e duhur, në kohën e duhur, me qëllim që të ketë shitje dhe rritje të të ardhurave.
Lexoni njoftimin e plotë

Menaxher/e Kategorie (Pije&Cigare)


Departamenti: i Blerjeve
Vendodhja:Tiranë
Të kryejë, të gjejë dhe aplikojë strategji për kategorinë përkatëse ku është përgjegjës; Të arrijë dhe të përfitojë kosto optimale nëpërmjet negociatave efektive me furnitorë të ndryshëm si dhe të identifikojë mënyrën më të mirë për kostot më efikase; Ky pozicion kërkon nga personi që të sigurojë se kompania do të ketë produktin e duhur, në kohën e duhur, me qëllim që të ketë shitje dhe rritje të të ardhurave.
Lexoni njoftimin e plotë